หลักสูตรพัฒนาครู ประจำปี 2562

 

บริษัท เขียวยั่งยืนการศึกษา จำกัด มีหลักสูตรที่จะเปิดจัดการอบรมประจำปี 2562 ดังนี้

1.    614041020 เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (โอเน็ต) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,000 บาท
2.    614041018 การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,000 บาท
3.    612041114 การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครูชั้นประถมศึกษา 4,000 บาท
4.    613041018 การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3,850 บาท

5.    612111072 การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครูชั้นประถมศึกษา 4,000 บาท
6.    613111032การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 4,000  บาท
7.    614111041 การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,000 บาท

8.    613031016การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3,860  บาท
9.    612141012 หลักสูตรการสร้างสรรค์ลีลาท่ารำสำหรับครูนาฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษา 4,000 บาท
10.    613181119 การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 4,000 บาท
11.    613181142 การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,000 บาท
12.    612181091 การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21สำหรับครูชั้นประถมศึกษา 3,200 บาท

13.    614181019 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,670 บาท
14.    612181081 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูชั้นประถมศึกษา 3,200 บาท
15.    การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2,430 บาท