• Admin

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการวัดประเมินผล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการวัดประเมินผล ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

#leadershipdevelopment