• Chatkaew Bhaowises

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในยุค Thailand 4.


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ และบริษัท เขียวยั่งยืน จำกัด กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในยุค Thailand 4.0 (Development of English Language Teachers' Potential Towards Thailand 4.0) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.ริชาร์ด ไคลีย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเซาท์แธมพ์ตัน ประเทศสหราชอาณาจักร

การประชุมเชิงปฏิบัติในระดับนานาชาติ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ” นี้ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ เช่น ในด้านนโยบายการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนชาวไทยในปัจจุบัน

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและอาจารย์มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และทัศนคติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองในด้านวิชาชีพและวิชาการ

3. เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ไอคอน ดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์Word) ที่ https://www.lastinggreen.org/blog แล้วส่งกลับมา ที่ 02 241 8375 หรือสแกนส่งมายัง panan.dusit@gmail.com ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

รับเพียง 100 ที่นั่ง ให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนตามลำดับก่อนหลัง

#EnglishLanguage #teacher #Thailand40 #เขยวยงยน #lastinggreen #ฉตรแกว #richardkiely #โรงเรยนสตรวดอปสรสวรรค #มหาวทยาลยสวนดสต