Services

 


 

การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครู
การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครู
การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนา ทักษะสำคัญที่จำเป็นของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21:ความท้าทายสำหรับครู ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
หลักสูตรการสร้างสรรค์ลีลาท่ารำสำหรับครูนาฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษา 
 
Video Tutorials 
I'm a title. ​Click here to edit me.

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

I'm a title. ​Click here to edit me.

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.