การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการวัดประเมินผล

December 3, 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการวัดประเมินผล ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการวัดประเมินผล

December 3, 2017

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic