"ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้...ด้วยวิจัยในชั้นเรียน"

October 6, 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดอบรมบริษัทเขียวยั่งยืน เป็นผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรมครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน 5 รายวิชาแกนหลัก  ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ จาก รร.มัธยมศึกษา กลุ่มที่ 6 ในสังกัด สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  เรื่อง  "ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้...ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน" เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ รร. สตรีวัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการวัดประเมินผล

December 3, 2017

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic